Lietošanas noteikumi

1.Vispārēja vienošanās

1.1. SIA "K&K fight" Reģ.Nr. 40203219606, juridiskā adrese Grīvas iela 5-21A Rīga, Latvija, LV-1055, faktiskā adrese Grīvas iela 5-21A Rīga, Latvija, LV-1055 (turpmāk tekstā-K&K fight) nodrošina tīmekļa lapā www.fightshop.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. K&K fight patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas K&K fight Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2.Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. Personas datu konfidencialitāte

K&K fight nav tiesību izpaust pircēja datus. K&K fight neatklāj pircēja datus citām personām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt uz sevi attiecošos personīgos datus, kā arī mainīt tos vai vērsties ar lūgumu dzēst datus no reģistra.

K&K fight aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

K&K fight pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies produktu www.Fightshop.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

4.Informācijas precizitāte

4.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, K&K fight nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

4.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

4.3. Preču klāsts regulāri mainās un K&K fight neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt.

5. Preču cenas

5.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

5.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, K&K fight ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja K&K fight neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

5.2. Samaksa var tikt veikta ar priekšapmaksu, pēcapmaksu vai saņemšanas brīdī, atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

6. Preču piegāde

6.1. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

7. Preču atgriešana

7.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci K&K fight.

7.2.Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

8. Nepārvaramā vara

8.1. K&K fight nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci K&K fight! Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta!

Atsakoties no preces, pirkuma summa tiek pārskaitīta uz norēķinu kontu, kas tiks norādīts attiekšanās veidlapā, 15 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

Higiēnas apsvērumu dēļ iegādātā apakšveļa atpakaļ netiek pieņemta.

Nosacījumi atgriežamajai precei:

1. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana var tikt atteikta.

2. Obligātas preces sastāvdaļas ir arī:

  • pavadzīme (ja apmaksa tika veikta ar bankas pārskaitījumu) VAI
  • čeks, ja apmaksa tika veikta skaidrā naudā, UN
  • aizpildīta Atteikšanās veidlapa. Lai noformētu preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt Preces atgriešanas veidlapu un pievienot to precēm, kas nosūtāmas atpakaļ.

3. Atgriežamās preces nosūtāmas uz adresi:

SIA K&K fight

Grīvas iela 5-21A

Rīga,

LV-1055
Latvija

Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļas nosacījumiem "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", tādēļ K&K fight patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīts bez brīdinājuma. Mēs negarantējam pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti.

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā "Fightshop.lv" nosaka LR 28.05.2002. LR MK noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Dāvanu karte dod Jums iespēju sagādāt cilvēkam labas emocijas un neaizmirstamus iespaidus, kas ļauj cilvēkam izvēlēties vai pasūtīt sev tīkamus produktus.

Dāvanu karte pēc to iegādes tiek nosūtīta Jums uz norādīto e-pasta adresi elektroniski ar piešķirtu individuālu kodu.

Mūsu dāvanu karte derīga 12 mēnešus, tā jaizmanto pilnā apmērā izmantošanas laikā.

*Preci ievietojot grozā un, ja maksājums netiek veikts ilkāg kā trīs dienas, tad tā tiek atgriezsta atpakaļ veikalā.

K&K fight administrācija